Vas prehliadac nepodporuje SVG.
Keramoprojekt Trenčín a.s. Spoločnosť KERAMOPROJEKT TRENČÍN a. s., zrealizovala projekt s názvom „Vzdelávanie zamestnancov KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.“ vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
informácie o projekte

Profil Spoločnosti

História

Keramoprojekt Trenčín bol založený v roku 1951 pôvodne ako národný podnik, neskôr projektový ústav so zameraním na komplexné projektovanie stavebných látok so sídlom v Brne, Prahe a Trenčíne. Formovanie štruktúry činnosti a poslania organizácie vyústilo v roku 1958 do vytvorenia samostatného projektového ústavu s celoslovenskou pôsobnosťou. Od roku 1969 bol Keramoprojekt Trenčín rezortnou projektovo-inžinierskou organizáciou Ministerstva stavebníctva.
Od 1.5.1992 je Keramoprojekt Trenčín súkromnou akciovou spoločnosťou. Projektovou činnosťou sa zaoberá už v menšej miere, nakoľko projektovo-inžiniersku činnosť prebrala nová spoločnosť PIO Keramoprojekt a.s.

Činnosti

 • prenájom nebytových priestorov
 • reprografické práce
 • inžiniersko-investorské služby a činnosti v investičnej výstavbe
 • prenájom vecí, zariadení a motorových vozidiel
 • projektová činnosť v investičnej výstavbe
 • stavebníctvo
 • poskytovanie software
 • dodávky a poradenstvo k programom na spracovanie dát
 • sprostredkovanie obchodu
 • sekretárske služby a preklady
 • realitná agentúra
 • stravovanie závodné a iné účelové
 • ubytovacie zariadenie
 • cestná nákladná doprava
 • prevádzkovanie parkoviska
 • reklamné činnosti a ich sprostredkovanie
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti investičnej výstavby a projektovania

Orgány spoločnosti

Štatutárny orgán:
Predstavenstvo
RNDr. Ing. Pavel Mikuláš – podpredseda predstavenstva
Ing. Pavel Strapec – podpredseda predstavenstva
Peter Mikuláš – člen predstavenstva
Prokúra
RNDr. Ing. Pavel Mikuláš
Dozorná rada
Daniela Mikulášová – predseda
Ing. Juraj Strapec – podpredseda
Ing. Soňa Horalová
Konanie menom spoločnosti:
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
Podpisovanie za spoločnosť:
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci pripoja svoj podpis.
Splnomocnenie prokuristu:
Prokurista je zmocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku. Podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
Kódex správy a riadenia

Kontakt

Finančné správy